Kurs D: Psykoterapi under handledning, 6 poäng

Mål

Kursens mål är att utveckla den studerandes psykoterapeutiska kompetens genom en integrering av teoretiska tankegångar och kliniskt arbete.

Innehåll

Handledd psykoterapi i gruppformat (120 timmar) under terminerna 2-4.

Undervisning – uppläggning

Undervisning ges i form av handledning. Förutom konkret återkoppling på de psykoterapeutiska sessionerna används en hel del praktiska inslag som t.ex. modellering och rollspel. För att optimera möjligheterna till adekvat feedback från handledaren används video- och ljudbandsupptagningar av psykoterapisessionerna.

Förkunskapskrav

Godkända examinationer under termin 1.

Examination

Kursen examineras med följande kriterier som grund:

– Den studerande har varit närvarande vid minst 80 % av handledningstimmarna i psykoterapi per termin. Till handledningstillfället har inlämnats sessionsrapport samt video- eller ljudbandsupptagning av sessionen enligt handledarens anvisningar.

– Den studerande har bedrivit behandlingsarbete fortlöpande under kursen och behandlat klienter med varierande problematik. Behandlingsarbetet har i normalfallet inbegripit en terapisession per vecka under terminstid.

– Den studerande har sammanfattat sina genomförda psykoterapier i s.k. behandlingsrapporter och presenterat dessa på speciella seminarier i helklass. I skrift och muntlig framställning skall här den studerande visa god förmåga att integrera teori och kliniskt material.

– Handledaren bedömer att den studerande har uppfyllt kraven på lämplighet. Med lämplighet menas att den studerande besitter sådan psykoterapeutisk kompetens att han/hon kan bedriva psykoterapi med KBT-inriktning under handledning.

Vid examination används betygsgraderna godkänd eller underkänd.

Kurslitteratur

Ingen specifik anvisad kurslitteratur ingår. Utifrån de frågeställningar som uppkommer kring den studerandes psykoterapier åligger det den studerande att själv söka sig fram till adekvat litteratur.