Kurs B: Psykoterapeutiska teorier och metoder inom KBT, 12 poäng

Mål

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper om psykoterapeutiska teorier och metoder inom kognitiv beteendeterapi samt orientera om farmakologiska behandlingsansatser.

Innehåll

Kursen är uppdelad i följande moment:

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar, s.k. workshops med inbjudna internationella experter inom KBT, kliniska demonstrationer av t.ex. olika psykoterapeutiska metoder, gruppövningar med inslag av praktisk färdighetsträning samt litteraturseminarier.

Examination

Examination sker i form av muntliga och skriftliga kunskapsprov och praktiska färdighetsprov i anslutning till respektive moment. Vid examination används betygsgraderna godkänd eller underkänd.

Kurslitteratur

Se aktuell grundläggande psykoterapiutbildning.