Grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1)

Allmän information

Senaste kursstart ägde rum i januari 2014. Ingen senare kursstart är planerad.

Anmälningsblankett

Ladda hem blanketten här.

Utbildningen arrangeras av KBT-Centrum HB i samarbete med Beteendeterapeutiska Föreningen (www.kbt.nu) och följer den av föreningen fastställda utbildningsplanen för grundläggande psykoterapiutbildning (”steg 1”).

Utbildningen vänder sig till personer som i sitt arbete har möjlighet att praktisera psykoterapeutiska metoder och ger behörighet att söka legitimationsgrundande psykoterapeututbildning, 90 högskolepoäng (”steg 2”) med speciell inriktning mot kognitiv beteendeterapi, förutsatt att övriga av utbildningsanordnarna ställda antagningskrav är uppfyllda. Legitimationsgrundande psykoterapeutprogram med inriktningen KBT ges idag i Sverige bl a av universiteten i Uppsala och Stockholm.

Notera att kraven för antagning till psykoterapeutprogrammet (steg 2) förändrats under sommaren 2007, läs mer om detta på högskoleverkets hemsida, www.hsv.se

Ansvariga för utbildningen:

Charlotta Marhold, fil dr, leg psykolog  (KBT), leg psykoterapeut  (KBT), psykoterapihandledare (KBT)

Linda Jüris, med dr, leg psykolog  (KBT), leg psykoterapeut (KBT)

Susanne Lewenhaupt, leg psykolog  (KBT)

Erik Rautalinko, fil dr, leg psykolog  (KBT), leg psykoterapeut (KBT), psykoterapihandledare (KBT)

Examinator:

Timo Hursti, docent, leg psykolog  (KBT), leg psykoterapeut  (KBT), psykoterapihandledare (KBT).

Litteratur

Merparten av ingående litteratur kommer att vara på engelska. När bra svensk facklitteratur finns att tillgå kommer sådan att användas. Litteraturen omfattar totalt ca 3.600 sidor.

Utbildningens kostnad

Kostnaden för utbildningen är 32.000:- per termin exkl. moms (totalt 128.000:- exkl. moms) och inkluderar samtliga moment förutom den individuella egenterapin om 20 timmar där kostnaden ligger utanför utbildningens ram. Notera särskilt att kostnaden för gruppterapin (50 timmar) ingår i kursavgiften. Möjlighet finns att även söka till utbildningen och följa samtliga kurser utom kurs E: Egen psykoterapi – såväl den individuella som den i grupp. Då reduceras kostnaden för utbildningen till 29.000:-/termin (totalt 116.000:- exkl. moms). Detta kan vara ett alternativ för läkare som avser gå utbildningen för erhållande av specialistkompetens i psykiatri men inte är intresserade av att i en framtid kunna gå vidare och söka till legitimationsgrundande psykoterapeutprogram i KBT.

Tjänstledighet med bibehållna löneförmåner samt att arbetsgivaren betalar kostnaden för utbildningen har tidigare beviljats det stora flertalet av deltagarna på denna utbildning. Avgiften betalas terminsvis i förskott mot faktura.

Kontakt – vidare information

UTBILDNINGSPLAN FÖR GRUNDLÄGGANDE PSYKOTERAPIUTBILDNING I KOGNITIV BETEENDETERAPI, MOTSVARANDE 30 poäng/ 45 HÖGSKOLEPOÄNG

1. Omfattning

Utbildningen omfattar kurser om sammanlagt 30p/45 högskolepoäng fördelat över fyra terminer. Det motsvarar en tidsinsats per termin om ca 40% av heltid. Undervisningen ges under ca 10 tisdagar per termin (för studenter som antages HT13), handledningen vid lika många tillfällen, handledaren beslutar om tid för handledning.

2. Övergripande mål för utbildningen

Efter avslutad utbildning skall den studerande besitta sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att under handledning kunna bedriva psykoterapi med inriktningen kognitiv beteendeterapi. I kursplanerna anges mer specifika mål för respektive kurs.

3. Innehåll

Utbildningen omfattar följande kurser:

A. Psykiatrisk diagnostik, psykopatologi, etc. (8p/12hp)

B. Psykoterapeutiska teorier och metoder inom KBT (12p/18hp)

C. Forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi (2p/3hp)

D. Psykoterapi under handledning,120 timmar i grupp(6p/9hp)

E. Egen psykoterapi (2p/3hp)

– Individuell egenterapi/självreflektion/exploration (20 timmar)

– Experentiella övningar i grupp (50 timmar)

4. Utbildningens uppläggning och pedagogik

4.1. Uppläggning

Utbildningen löper över fyra terminer enligt följande:

Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4

Kurs A (8 poäng) 3 poäng 3 poäng 2 poäng –

Kurs B (12 poäng) 2 poäng 3 poäng 3 poäng 4 poäng

Kurs C (2 poäng) 1 poäng – – 1 poäng

Kurs D (6 poäng) – 2 poäng 2 poäng 2 poäng

Kurs E (2 poäng) 1 poäng – 1 poäng

Poäng – total 7 poäng 8 poäng 8 poäng 7 poäng

4.2. Pedagogik

Genomgående är utbildningens pedagogik aktiv, med det menas att lärarna på de olika avsnitten utgår från att de studerande inhämtat kunskaper om stoffet inför undervisningen genom ett aktivt bearbetande av detta enligt lärarens anvisningar. Undervisningen kan därmed i stor utsträckning användas till diskussion och förtydliganden av stoffet, uppföljningar av övningar samt kliniska demonstrationer och praktisk träning av olika psykoterapeutiska färdigheter. För att åstadkomma en växelverkan mellan teori och praktik så innefattar de teoretiska avsnitten kliniska exempel och diskussioner samtidigt som metodavsnitten innefattar teoretiska aspekter.

5. Behörighetskrav

5.1. Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet har bl.a. den som:

– fullföljt ett nationellt program i gymnasieskolan eller har motsvarande svensk eller utländsk utbildning

eller

– är 25 år, har arbetat i fyra år och har gymnasiekunskaper i svenska och engelska (”25:4 regeln”)

För en mer detaljerad beskrivning av kriterier för grundläggande behörighet se Högskoleförordningen.

5.2. Särskild behörighet

– har utbildning på högskolenivå till ett människovårdande yrke. I detta innefattas primärt arbetsterapeuter, sjukgymnaster, logopeder, läkare, psykologer, sjuksköterskor, tandläkare och socionomer. Därutöver kan personer i människovårdande yrken där utbildningen har direkt relevans för deras arbetsuppgifter bedömas som behöriga. Det kan exempelvis gälla vårdpersonal och behandlingsassistenter i poliklinisk verksamhet.

– har anställnings- eller arbetsförhållande under utbildningstiden där psykoterapeutiska arbetsuppgifter ingår och kan utgöra ett underlag för meningsfull handledning.

6. Examination – betyg

Examinationsformerna varierar mellan olika kurser, vilket framgår av kursplanerna. Som betyg används något av uttrycken godkänd eller underkänd.

7. Examensbenämning – behörighet efter genomgången utbildning

Till utbildningsbevis som avser samtliga utbildningsmoment som för den studerande ingår i utbildningen skall knytas examensbenämningen ”Grundläggande psykoterapiutbildning med speciell inriktning mot kognitiv beteendeterapi”. På utbildningsbeviset finns följande översättning till engelska språket – ”Undergraduate Diploma in Cognitive Behavioural Psychotherapy”.