Stress/utbrändhet

Vad är stress?

Den psykologiska definitionen skiljer på det som gör oss stressade (s.k. stressorer) och på själva stressreaktionen.

Vilka situationer vi upplever som stressande är individuellt (t.ex. mycket att göra på jobbet, konflikter) och beror på om vi uppfattar en situation som hotfull eller ej. Stressreaktionen kan delas upp i de känslor (t.ex. ångest, nedstämdhet), tankar (t.ex. ”jag kommer aldrig att klara av det här”), beteenden (t.ex. påbörja många aktiviteter samtidigt utan att kunna slutföra dem) och fysiologiska symtom (t.ex. hjärtklappning, yrsel) som vi upplever när vi är stressade.

Kortvariga perioder av stress är något som hör livet till och är inget som vi vanligtvis blir sjuka av. Om stressen däremot blir långvarig och vi inte får någon möjlighet till vila och återhämtning, så riskerar vi att få en mängd olika stressrelaterade besvär som t.ex. muskelsmärta, huvudvärk, ”utbrändhet”, depression, höjt blodtryck, magkatarr och sömnproblem.

Långvarig muskelsmärta

Smärta i ländrygg, nacke och axlar är den vanligaste orsaken till långvarig sjukskrivning i Sverige. Fibromyalgi är ett smärttillstånd som kännetecknas av att smärtan finns i hela kroppen och det drabbar mest kvinnor.

Det är vanligt att muskelsmärta kan leda till att man börjar undvika en mängd aktiviteter p.g.a. att de ger ökad smärta. Detta leder till att livskvaliteten försämras och kan leda till depression. Tankarna färgas ofta av rädslan för rörelse och smärta. När smärtan har pågått längre tid än tre månader brukar den betecknas som kronisk och ofta räcker det inte med sjukgymnastisk behandling för att kunna återgå till arbete.

Huvudvärk

Spänningshuvudvärk och migrän är olika typer av huvudvärk. Det som bl.a. är gemensamt är att bägge tillstånden ofta utlöses av stress. Huvudvärken kommer i attacker och är ofta mycket handikappande i vardagen. Många personer klarar inte av att arbeta dessa dagar och drar sig undan de flesta typer av aktiviteter.

Utbrändhet

Det finns flera teorier om vad utbrändhet är. Vissa menar att det handlar om en typ av utmattningsdepression medan andra menar att det mer handlar om ett kroniskt trötthetssyndrom. Oavsett namn så finns det en tydlig koppling till långvarig stress på arbetet och fritiden.

Symtom som extrem trötthet, nedstämdhet och värk är vanliga. Många blir heltidssjukskrivna långa perioder och trappar ned på de flesta typer av aktiviteter.

Behandling

KBT-behandling för stressrelaterade besvär innebär inledningsvis en analys av vilka situationer som utlöser/ förvärrar symtomen.

Behandlingen går därefter ut på att lära in olika s.k. copingstrategier (hanteringsstrategier) som t.ex. tillämpad avslappning, graderad aktivitets-träning, pacing (att hitta balans mellan aktivitet och vila), omtolkning av negativa tankar och tydlig kommunikation med omgivningen.

Syftet med coping-strategierna är att de ska användas i de situationer som utlöser/förvärrar symtomen och även i ett förebyggande syfte.