Missbruk

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) publicerade 2001 en rapport om behandling av alkohol och narkotikaproblem (http://www.sbu.se/www/index.asp). Som framgår av rapporten, finns det ett flertal effektiva behandlingsmetoder med resultat jämförbara med andra sjukdomstillstånd. Bland de effektiva behandlingsmetoderna, som vi också använder på KBT-Centrum, finns Motiverande Samtal, och Återfallsprevention.

Motiverande Samtal är en metod som vuxit fram ur praktisktkliniskt arbete och forskning (William Miller och Stephen Rollnick), genom vad som visat sig fungera bäst med klienter för att underlätta förändring. Metoden betraktas på många håll i världen som mycket användbar när man arbetar med att underlätta för människor att förändra sig. Ett stort antal undersökningar om motiverande samtal har genomförts, och vid alkohol- och narkotikaproblem har metoden forskningsstöd. Metoden är också lovande vid diabetesvård, kostfrågor, kronisk smärta, olika psykiska och psykiatriska problem och fysisk aktivitet.

Återfallsprevention är en KBT-behandlingsmetod för att hjälpa klienter att undvika återfall efter en inledd beteendeförändring (Allan Marlatt). Metoden kan användas vid flertal olika problembeteenden såsom riskbruk och missbruk av alkohol, mediciner, droger, spelberoende, och ätstörningar. Klienten kartlägger sina risksituationer för återfall med terapeutens hjälp, konsekvenserna av problembeteendet analyseras, och alternativa färdigheter till problembeteendet tränas in.