Depression

Vad är depression?

Depression är till viss del en normal känsla, som vi alla är bekanta med. De flesta har under någon period i sitt liv reagerat med ett sänkt stämningsläge, tvivlat på sig själv, känt sig nere och misströstat om framtiden. I de flesta fall går depressiva episoder av denna typ över av sig själv.

Ibland kan dock känslor av sorg och hopplöshet fördjupas och fler symtom visa sig. Den förtvivlade förstämningen, apatin och initiativlösheten, långsamheten i känslouttryck och motorik ger tillsammans intrycket av en person som dukat under inför en övermäktig livssituation. Studier visar att ungefär en tiondel av befolkningen någon gång under sitt liv kommer att lida av kliniskt diagnosticerbar depression.

Varför blir man deprimerad?

De flesta depressioner uppkommer i samband med att personen drabbas av en svår förlust, till exempel förlusten av en närstående eller av den egna hälsan. Tidigare erfarenheter kan också ha gjort att man är extra känslig för vissa situationer eller händelser, i vilka man sedan har en tendens att följa vissa negativa regler som i förlängningen kan leda till depression.

Behandling

Det har visat sig mycket viktigt att bryta den deprimerades inaktivitet. I KBT hjälper terapeuten patienten att schemalägga aktiviteter så att hon gradvis skall komma igång med sina tidigare sysslor. På detta sätt får patienten chansen att stegvis hitta tillbaka till sitt tidigare sätt att uppleva positiva känslor.

Utmärkande för depressiva tillstånd är också det man kallar ”negativa automatiska tankar”. I KBT förmås patienten att dels identifiera, dels testa rimligheten hos dessa tankar. Det är viktigt att patient och terapeut blir till ett ”team” som gemensamt utforskar patientens sätt att tänka och tolka händelser och att man försöker gå till roten med de grundläggande regler som gör patienten extra benägen att drabbas av depression.

Kärnan i KBT för depression är således att dels bryta patientens inaktivitet, dels att identifiera och testa de negativa tankemönstren. Alternativa tolkningar och tankesätt utvecklas successivt.

Inom psykiatrin är psykofarmaka fortfarande den vanligaste behandlingsmetoden vid depressioner. De kognitiva och beteendeinriktade metoderna har på senare tid visat sig ge minst lika god effekt, dessutom kan besvärande biverkningar – vilket ofta inträffar vid medicinering – helt undvikas. Det finns dock inget som hindrar att man går i KBT samtidigt som man får medicin mot depression.